Hệ thống hút hơi nhà xưởng giầy da khách hàng Chí Hùng, Đại Hoa