Máy phóng nhãn thân, nút chai nước suối khách hàng Campuchia